แฟ้มสะสมงาน

User profile

มนทกานต์ เมฆรา

ตำแหน่ง : อาจารย์

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

สถานะ : ปฏิบัติงาน

ประวัติการศึกษา

ระดับ คุณวุฒิ มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ที่จบ

ภาระงานสอน

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต

ประสบการณ์การทำงาน/บริหาร (เรียงจากลำดับ พ.ศ. ปัจจุบันลงไป)

จาก ถึง ตำแหน่งและลักษณะงาน

ผลงานวิชาการ

ปีที่ทำงาน ชื่อ ประเภท หน่วยงานที่สนับสนุน