พนักงานสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์

User profile
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

  นายสุรชาติ ถึงกาศ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  หน่วยงาน : สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณะครุศาสตร์

User profile
บุคลาการสายสนับสนุน

  นายสมเด็จ ภิมายกุล

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูลทั้งหมด
User profile
บุคลาการสายสนับสนุน

  นางอุบล มาตัน

  ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี

  ประเภท : ลูกจ้างประจำ

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูลทั้งหมด
User profile
บุคลาการสายสนับสนุน

  นายสุเทพ ไชยวุฒิ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูลทั้งหมด
User profile
บุคลาการสายสนับสนุน

  นายสุรชาติ ถึงกาศ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูลทั้งหมด
User profile
บุคลาการสายสนับสนุน

  นายวสันต์ ศรีอินต๊ะ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูลทั้งหมด
User profile
บุคลาการสายสนับสนุน

  นางสาวธนัญภรณ์ คำหล้า

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูลทั้งหมด
User profile
บุคลาการสายสนับสนุน

  นางสาวนัทกัญจรีย์ ปินต๊ะสม

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูลทั้งหมด
User profile
บุคลาการสายสนับสนุน

  นางฐิตินันท์ เขียวนิล

  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูลทั้งหมด
User profile
บุคลาการสายสนับสนุน

  นายศุภชัย ไชยาแจ่ม

  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูลทั้งหมด
User profile
บุคลาการสายสนับสนุน

  นายปรัชญารัก เวียงสงค์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูลทั้งหมด
User profile
บุคลาการสายสนับสนุน

  นายชัยพร อุตรศักดิ์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูลทั้งหมด
User profile
บุคลาการสายสนับสนุน

  นางสาวเกศรินทร์ สิทธิวัฒน์

  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูลทั้งหมด