บุคลากรสายวิชาการ

User profile
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน

  อรทัย อินตา

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  หน่วยงาน : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล

อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน

User profile

  นันทน์นภัส รัตนศิลป์ชัย

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

  ประเภท : ข้าราชการ

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  วชิรา เครือคำอ้าย

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  อรทัย อินตา

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  รุ่งทิวา คนการณ์

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  สิตา ทายะติ

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ลาศึกษาต่อ

  แสดงข้อมูล
User profile

  จุฑามาศ หนุนชาติ

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  นฤมล คำปัญญา

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  กมลพร ทองธิยะ

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ลาศึกษาต่อ

  แสดงข้อมูล
User profile

  ชวลิต ขอดศิริ

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  พิมพาพัญ ทองกิ่ง

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  คะเณยะ อ่อนนาง

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  อังคณา ลังกาวงศ์

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ปิยะณัฐ จันต๊ะคาด

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  วราพร ขันพล

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ธนัช มหาสินทรัพย์

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  นริศรา ญานะ

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล