บุคลากรสายวิชาการ

User profile
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ

  สุรศักดิ์ สิงห์สา

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  หน่วยงาน : ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล

อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ

User profile

  นิรันดร พัฒนกุล

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ

  ประเภท : ข้าราชการ

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ขจร ตรีโสภณากร

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  คะนอง ธรรมจันตา

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ปริญญา สำราญบำรุง

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์ ชัยมัง

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  พงศธร ศรีทับทิม

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ลาศึกษาต่อ

  แสดงข้อมูล
User profile

  สุรศักดิ์ สิงห์สา

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ธนัช ยอดดำเนิน

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ว่าที่ ร.ต.โกวิท จอมคำ

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ชัชวรรณ ต๊ะผัด

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล