บุคลากรสายวิชาการ

User profile
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการศึกษา

  ศันทนี คุณชยางกูร

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  หน่วยงาน : ภาควิชาเทคนิคการศึกษา

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการศึกษา

User profile

  ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์

  ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาเทคนิคการศึกษา

  ประเภท : ข้าราชการ

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ธีรธร เลอศิลป์

  ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาเทคนิคการศึกษา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  อัณณ์ชญากร พัฒนประสิทธิ์

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาเทคนิคการศึกษา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  สาโรช สอาดเอี่ยม

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาเทคนิคการศึกษา

  ประเภท : ข้าราชการ

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  สำเนา หมื่นแจ่ม

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาเทคนิคการศึกษา

  ประเภท : ข้าราชการ

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  กิตตินันท์ หอมฟุ้ง

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาเทคนิคการศึกษา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  แสงจันทร์ เกษากิจ

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาเทคนิคการศึกษา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ศันทนี คุณชยางกูร

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาเทคนิคการศึกษา

  ประเภท : ข้าราชการ

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ทิพย์เกสร กำปนาท

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาเทคนิคการศึกษา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ไพรศิลป์ ปินทะนา

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาเทคนิคการศึกษา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  สายฝน แสนใจพรม

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาเทคนิคการศึกษา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาเทคนิคการศึกษา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  นัฐญภรณ์ เลิศอนรรฆภัณฑ์

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาเทคนิคการศึกษา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ณัฐยา ตันตรานนท์

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาเทคนิคการศึกษา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  วีระยุทธ สุภารส

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาเทคนิคการศึกษา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ภูเบศ พวงแก้ว

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาเทคนิคการศึกษา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล