บุคลากรสายวิชาการ

User profile
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา

  มนทกานต์ เมฆรา

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  หน่วยงาน : ภาควิชาจิตวิทยา

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา

User profile

  ปภัส ฉัตรยาลักษณ์

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาจิตวิทยา

  ประเภท : ข้าราชการ

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  จุฑารัตน์ เปลวทอง

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาจิตวิทยา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ทัศนีย์ บุญแรง

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาจิตวิทยา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ธนะดี สุริยะจันทร์หอม

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาจิตวิทยา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ปวีณา โฆสิโต

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาจิตวิทยา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  พัดชา ปิณทะดิษ

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาจิตวิทยา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  มนทกานต์ เมฆรา

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาจิตวิทยา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ยุทธนา อารักษ์พุทธนันท์

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาจิตวิทยา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  สิริกาญจน์ สง่า

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาจิตวิทยา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ลาศึกษาต่อ

  แสดงข้อมูล
User profile

  สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาจิตวิทยา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  อนุรักษ์ แท่นทอง

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาจิตวิทยา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาจิตวิทยา

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล