บุคลากรสายวิชาการ

User profile
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย

  ดวงใจ เนตรตระสูตร

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  หน่วยงาน : ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล

อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย

User profile

  ชไมมน ศรีสุรักษ์

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย

  ประเภท : ข้าราชการ

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  ดวงใจ เนตรตระสูตร

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  จันทรา แซ่ลิ่ว

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล
User profile

  จินดา น้าเจริญ

  ตำแหน่ง : อาจารย์

  ภาควิชา : ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย

  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย

  สถานะ : ปฏิบัติงาน

  แสดงข้อมูล